<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2018275205077263498\x26blogName\x3dSiz+e%C4%9Fitimi+ne+san%C4%B1yordunuz+ki?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://hojaman.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hojaman.blogspot.com/\x26vt\x3d2557172610764104320', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

İMDAAAAT !!!

7 Ocak 2009 Çarşamba


3 gün önce yaptığım Türkçe sınavlarından inciler sunuyorum size:

Soru: "gelmişlerdi, anneleriyle, öğrenciler, Bazı" kelimelerinden oluşan anlamlı cümleyi yazınız.

Cevap 1:
Gelmiştik annemle ama kimseyi bulamadık. (Ne aramaya geldiyse?!?)

Cevap 2:
Biz gitmedik (Zaten biz de çağırmamıştık.)

Soru: "dikenine, kusuru, veterinere" sözcüklerini uygun yerlere yazınız.

Cevap 1:
Her güzelin bir sevdiği vardır.
Hasta köpeğini traşa götürdü.
Gülü seven herşeye katlanır.

Cevap 2 :
Her güzelin bir adı vardır.
Hasta köpeğini hastaneye götürdü.
Gülü seven keline katlanır.

(Acaba sınav kağıdına bilmeden başka kelimeler mi yazdım diye 3-5 dakika sınav kağıdını inceledim.)