<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2018275205077263498\x26blogName\x3dSiz+e%C4%9Fitimi+ne+san%C4%B1yordunuz+ki?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://hojaman.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hojaman.blogspot.com/\x26vt\x3d2557172610764104320', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

ERGENLİK BAŞA BELA !

15 Ocak 2009 Perşembe


Malumunuz üzere şu anda 5. sınıf öğretmeniyim. Öğrencilerim kocaman oldular. Aynı; tencerede kızgın yağda çevrilen mısırlar gibi teker teker (özellikle de kız öğrencilerde) ergenlik patlamaları geliyor. Her derste bir karın/kasık ağrısı şikayeti duyuyorum.

Bulunduğum yerdeki çevre öyle kötü ki; ergenlik sorunları hakkında konuşabilecekleri ebeveyn, özellikle de bilgili birini bulmak büyük bir sorun. Okulda rehberlik öğretmeni de yok ki bilgi versin! Yine ağrılardan canımın sıkıldığı bir gün, "iş bana kaldı!" diyerek bunlarla konuşmaya karar verdim.

Tüm erkek öğrencileri dışarı çıkartıp çektim sandalyemi sınıfın ortasına ve kızlarımla hoş bir sohbete başladım. 5 yıldır birlikte olmamızın verdiği rahatlıkla, anlayabilecekleri kadar sade bir dille anlatmaya başladım. Onlar da güzel güzel sorular sordular. Öyle güzel bir sohbet oldu ki; adet kanamasından, bir çocuğun oluşumuna, böyle bir mucizeye sahip olmalarından, yakında vücutlarında ortaya çıkacak değişikliklere kadar... Yaklaşık 25 dk kadar konuştuk.

İşin komik tarafı, sınıfımda henüz annesinin neden her ay hasta olduğuyla ilgili birşey bilen öğrencim yoktu. =)

Sohbetimiz bitti, kızlarımı dışarı çıkardım, sıra geldi erkeklere. =)

Ancak küçük bir sorun var: henüz ergenlik için çok küçükler! Ergenlikleri en az 2 sene sonra başlayacağı için mecburen çok üstünkörü ve genel açılarıyla anlatmaya, sakallarından, vücutlarındaki kıllanmalardan ve ufak çaptaki değişikliklerden bahsetmeye başladım. Bahsettim bahsetmesine ama konu 5 dakika içinde bitti.

Tamam bu kadar, hadi kızları çağırın derse devam edelim dedim demesine ama benim afacanlar kabul ederler mi? Sonra aramızda söyle bir konuşma geçti; aynen aktarıyorum:

- Aaaaaa ama öğretmenim kızlara neden uzun anlattınız?
- Oğlum yeter; bu kadar işte sizinkisi.
- Öğretmenim siz haksızlık yapıyorsunuz, onlara çok anlattınız!
- İyi de sizinkisi bu kadar diyorum daha ne anlatayim?
- Olsun biraz daha anlatın lütfeeeeeennn...
- Peki işte sakalınız çıkacak dedim, biraz daha güçleneceksiniz mesela... Sonra bazı değişiklikler daha olacak
- Ne gibi mesela?
- Ya değişiklik işte...
- Nerde?
- ...
- Ya ama hadi öğretmenim...
- Şey değişecek mesela..
- Ne?
- Ehm...
- Ne ne ne???
- Penisinizde de bazı değişiklikler olacak mesela...

dedim demesine ama sınıftaki tüm erkekler suratıma öyle boş boş baktılar ki!?! Tabii sebebini anlamam çok uzun sürmedi. Diyalog şöyle devam etti:

- Siz penisin ne olduğunu biliyor musunuz?
- ...
- Penis... derken bir sesle irkildim.
- Ben biliyorum ben biliyorum!!! Ben sabah akşam oynuyorum öğretmenim!
- NEE ?!?!?
- Valla öğretmenim!
- Nasıl oynuyorsun oğlum her gün oynanır mı?
- Ben oynuyorum öğretmenim, babamın telefonuna yüklemişler ben ordan oynuyorum.
- .............. Oğlum o penis değil TENİS.

Dedim ve bir daha ergenlik hakkında çok zorda kalmadıkça konuşmamaya karar vererek konuyu kapattım.