<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2018275205077263498\x26blogName\x3dSiz+e%C4%9Fitimi+ne+san%C4%B1yordunuz+ki?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://hojaman.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hojaman.blogspot.com/\x26vt\x3d2557172610764104320', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Abaaaaaaooovvv !

25 Ocak 2009 Pazar


Şimdi yeni müfredat efendim. Her sene, her derste, en az bir tane sınav, tüm sınıflarda ortak yapılmalıdır. Ortak sınav olunca aynı tarihte ve aynı derste yapılmalı.
Efendim yine ortak sınavın yapılacağı bir gün, öğretmen arkadaş derse girer. Sınav yapılacak tabi öğrenciler rahat durur mu? Laf üstüne laf, konu üstüne konu açılır ve sınav arada kaynar.
Ancak sınavın o tarihte "yapılmış" olması gerektiği için öğretmen arkadaş sınıf defterine yapılmayan (!) sınavın yapıldığına dair yazıyı yazmaya başlar;
I. Ders; III. Yazılı yoklama yapıldı.
II. Ders; Yazılı soruları çözüldü değerlendirildi.
En ön sırada oturan öğrenci hazılanları görür, okur. Yanı başında oturan arkadaşının kolundan çekiştirip, kocaman açılmış gözlerle şu cümleleri söyler:
Abaaaaaaaoooovvvv!!! Hele bak nasıl yalan atiiy nasıl yalan atiiiiiyyyy...